Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Financiering / Persoonsgebonden financiering

Persoonsgebonden financiering: FWO - IWT

Via het FWO kunnen verschillende mandaten verkregen worden.

Jonge universitair afgestudeerden kunnen een doctoraat op proefschrift voorbereiden aan een Vlaamse universiteit met de beurs Aspirant (2x2 jaar). Deze beurzen zijn fiscaal vrijgesteld.

Om de kloof tussen het fundamenteel klinisch onderzoek en de klinische praktijk te vernauwen, worden specialisten aangezet een doctoraat op proefschrift te behalen. Deze mandaten, Klinische doctoraatsbeurzen, richten zich op artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers, erkend als specialist die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap. Tijdens het mandaat van 2 jaar worden de bursalen halftijds vrijgesteld van klinische en academische opdrachten ten behoeve van fundamenteel klinisch onderzoek.

De Bijzondere doctoraatsbeurs is bestemd voor personen die buiten het wetenschappelijk onderzoek en in een vaste betrekking tewerkgesteld zijn, om gedurende één jaar een doctoraat op proefschrift af te werken en daarvoor bij hun huidige werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde (geen loopbaanonderbreking) van 1 jaar kunnen bekomen. Ook deze beurzen zijn fiscaal vrijgesteld, en dekken de netto wedde waarvan afstand wordt gedaan. Voor alle persoonsgebonden beurzen van het FWO is de uiterste indiendatum 1 februari.

 

Via de specialisatiebeurzen van het IWT wordt aan jonge onderzoekers de mogelijkheid geboden om een doctoraatsproefschrift voor te bereiden op basis van een door hen geformuleerd onderzoeksproject, dat een duidelijke toepasbaarheid met economische finaliteit moet hebben. De uitvoering gebeurt onder de wetenschappelijke begeleiding van een lid van het zelfstandig academisch personeel. Het beursbedrag is, sinds de gelijkschakeling van de verschillende beurzenstelsels, ongeveer gelijk aan dat van een FWO-aspirantenmandaat.

Een IWT-specialisatiebeurs wordt toegekend voor een termijn van twee jaar die één maal verlengbaar is met een tweede termijn van twee jaar. De kandidaat dient een uitgewerkt projectvoorstel in dat hij achteraf mondeling verdedigt voor een jury van experten. Kandidaturen voor een eerste termijn moeten worden ingediend tussen 1 augustus en half september. De exacte uiterste indiendatum wordt jaarlijks bekendgemaakt op de IWT-website. De toekenningen gebeuren in de tweede helft van december. De startdatum is steeds de eerste dag van een maand gelegen tussen oktober en januari van hetzelfde academiejaar.

Naast de specialisatiebeurzen kent het IWT sinds kort ook de zogenaamde Baekeland-mandaten toe, die bedoeld zijn om toegepast en strategisch onderzoek beter af te stemmen op het bedrijfsleven. Het onderzoek wordt dan in nauwe samenwerking met een bedrijf uitgevoerd. Het IWT subsidieert daarbij de helft van de kosten. Het basisprincipe van een Baekelandmandaat is dat enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken is in de strategische oriëntatie van het project en instaat voor cofinanciering en anderzijds een Vlaamse universiteit of kennisinstelling instaat voor de begeleiding naar een doctoraat en de toekenning ervan volgens de gangbare kwaliteitsnormen.